Metro Council set to vote to fill president pro tem