Titans Analysis: What areas do the Titans need to focus on?