VU training credo: You have to walk-through before you run