State House votes to nullify Metro's anti-gay bias legislation